مدیریت منو
 
معرفی شهرداری زارچ

 

 

شهر زارچ به عنوان مرکزبخش زارچ تا سال 1342 شمسی جزءنواحی روستایی به شمار می رفت و از این تاریخ به عنوان بخش شهری شناخته شدو شهرداری در آن تأسیس گردید که در طبقه بندی ویژه شهرداریها درجه 1 قرارگرفت و با مسئولیت آقای حاج جمال شریعتمداری در یک محل استیجاری فعالیت خود را آغاز کرد.

در حال حاضردرجه شهرداری زارچ 6 می باشد و بر اساس آمار این شهرداری جمعاً 55 کارمند دارد که از این تعداد1نفر فوق لیسانس،5نفر لیسانس،2نفر فوق دیپلم،9نفر با مدرک دیپلم،4نفردارای مدرک راهنمایی و 36نفر دارای مدرک ابتدائی یا بیسواد هستند.

اسامی شهرداران این شهر بعدازآقای شریعتمداری در جدول ذیل آمده است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع تصدی

تاریخ خاتمه تصدی

1

آقای علی چی

دیپلم

 

 

2

محمد روان

دیپلم

1351/10/01

1353/07/21

3

حبیب الله احرامیان پور

دیپلم

1353/07/21

1354/05/01

4

عزیزالله نجاریان

فوق دیپلم

1354/05/01

1355/08/10

5

سیدعلی فروزانی

دیپلم

1355/08/22

1357/04/05

6

حبیب الله احرامیان پور

دیپلم

1357/04/05

1358/07/03

7

محمود ناصری

لیسانس

1358/07/03

1359/04/05

8

ناصر نقاشیان

لیسانس

1359/04/31

1360/07/07

9

حسین حاضری

لیسانس

1360/08/02

1361/04/07

10

محمود ناصری

لیسانس

1361/06/03

1362/06/01

11

محمد رضا شهوازیان

فوق دیپلم

1362/06/01

1364/01/05

12

محمد علی اقبالی

لیسانس

1364/02/24

1377/01/01

13

علی محمد بابایی

فوق دیپلم

1377/01/01

1392/06/26

14

محمدرضا حفیظی

لیسانس

1392/06/26

تا کنون