فارسي | English

يكشنبه, 29 بهمن 1396 03:38

زارچ ،واقع در ورودی شهر یزد مکانی بسیار مناسب برای سرمایه گذاری

 

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط admin   
دوشنبه 04 خرداد 1394 ساعت 20:17

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 1: جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و توسعه فضای سبز شهرها و مدیریت بهینه آن کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، نهادهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام نمیباشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

ماده 2: عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر میباشد.

الف – سازمان – سازمان پارکها و فضای سبز

ب – فضای سبز – محدوده ای است که غالب سطح آن از پوشش گیاهی پوشیده شده است مانند پارکهای شهری، پارکها جنگلی، درختکاری معابر، پوشش گیاهی در میدان ها ، لچکی ها، رفیوژها، حاشیه بزرگراهها، چمنکاری، گلکاری وقطعات پراکنده پوشش های گیاهی در سایر محل ها.

1- فضای سبز شهری: محدوده ای از سطوح شهری است که دارای پوشش گیاهی دست کاشت میباشد.

2- فضای سبز عمومی: محدوده ای از سطوح شهری است که دارای پوشش گیاهی دست کاشت میباشد و برای عموم مردم قابل استفاده است.

3- فضای سبز غیر عمومی: شامل فضای سبز داخل بیمارستانها، ارگانهای دولتی و ادارات می باشد.

4- باغ به نوعی از کاربری زمین با پوشش گیاهی انسان ساخت که دارای بازدهی اقتصادی می باشد.

ج- مدیریت اجرایی – شخصیت حقوقی است که مسئول برنامه ریزی توسعه، نگهداری و عملیات اجرائی و فضای سبز پارکها، حفاظت باغات و همچنین آموزش و اطلاع رسانی میباشد.

1- برنامه ریزی توسعه – برآورده نمودن نیاز شهروندان به لحاظ سرانه فضای سبز با توسعه سطح زیر پوشش

2- نگهداری و عملیات اجرائی فضای سبز وپارکها – نگهداری و بهینه سازی فضای سبز از قبیل چمن، گل ، درختچه و درخت

3- حفاظت باغات – تنظیم شناسنامه اشجار جهت باغات و کمکهای فنی و مهندسی به مالکین باغ

4- آموزش و اطلاع رسانی – اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور افزایش آکاهی شهروندان در خصوص اهمیت فضای سبز

ماده 3: به منظور تعیین سیاستهای کلی پیرامون قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاکارگروه ملی فضای سبز شامل : نماینده وزیر کشور، نماینده وزیر مسکن و شهرسازی نماینده و زیردادگستری ، نماینده وزیر جهاد کشاورزی، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست، نمایند وزیر نیرو و به منظور اجرائی نمودن سیاستهای کلی فضای سبز کارگروه شهرستان شامل :

نماینده فرماندار( معاونت فنی و عمرانی فرمانداری) شهردار، نماینده شورای اسلامی شهر، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر جهاد کشاورزی، مدیر عامل سازمان آب و فاضلاب، نماینده دادگستری، مدیرعامل مسکن و شهرسازی، مدیر امور آب منطقه ایی انجام وظیفه می نماید.

تبصره یک : کار گروه ملی به منظور ارائه سیاستهای کلی تنظیم و تدوین بخشنامه ها و ضوابط اجرایی در صورت نیاز سالانه یکبار تشکیل جلسه می دهند و مواد لازم را به کارگروه های شهرستان جهت احرا ابلاغ می نمایند.

تبصره دو : کارگروه شهرستان جهت بررسی مشکلات مربوطه در هر شهرستان در اجرای بخشنامه ها و اراه پیشنهادات ضوابط اجرایی مورد نیاز به کارگروه ملی در پایان هر فصل از سال یکبار تشکیل جلسه می دهند.

ماده 4 : مرجع تهیه طرحهای جامع و تفضیلی شهرموظف به اخذ نظریه مدیریت اجرایی فضای سبز (سازمان پارکها و فضای سبز بعنوان متولی) میباشند و نماینده سازمان پارکها و فضای یکی از اعضای کمیته نظارت بر تهیه این طرحها میباشد.

تبصره : جهت حفاظت از کاربری سبز در طرح جامع و تفضیلی شهرها مدیرعامل سازمان بعنوان عضو کمیته فنی کمیسیون ماده 5 میباشد.

ماده 5 : مسئولیت حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز عمومی شهری بر عهده شهرداریها میباشد و مسئولیت حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز خصوصی به عهده مالکین حقیقی و حقوقی و متولیان، مستاجر متعرضین و متصرفین آنها میباشد.

تبصره : در مواردیکه امکان دسترسی به مالک وجود نداشته باشد و با ملک رها شده باشد بیم ازبین رفتن درختان و فضای سبز آن برود شهرداری می تواندتا مراجعه مالک و با دستور مقام قضایی نسبت به حفظ و نگهداری درختان و فضای سبز ملک اقدام نماید و هزینه های انجام شده در طول دوره نگهداری اینگونه املاک به اضافه 15% ان در زمان تحویل ملک به مالک توسط شهرداری قابل مطالبه از مالک یا ذینفع میباشد.

ماده 6 : به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هرنوع درخت در معابر میادین، بزرگراهها، پارکها، باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند وهمچنین از بین بردن چمن، گل و گیاهان پوشش، مبلمان و تاسیسات فضای سبز در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه سازمان(شهرداری)ممنوع است محلهایی که از نظر این قانون باغ شناخته میشود که دارای یکی از شرایط ذیل میباشند.

1- در هر 100 مترمربع 16 اصله درخت موجود باشد.

2- در عکس هوایی موجود به صورت (مشجر) شناسایی شده باشد.

3- نظربه قطعی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، مبین باغ یا مشجر، باغچه، توتستان، تاکستان، بیدستان، و چنارستان باشد.

4- سند ملک بصورت باغ، باغچه، توتستان، تاکستان، بیدستان، و چنارستان باشد و یا حداقل یکبار با این نوعیت معامله شده باشد.

5- سایر موارد به تشخیص اعضاء کمسیون ماده هشت این قانون محل بصورت باغ شناخته شود.

تبصره یک – خشکاندن یا قطع درختان و تغییر حالت ظاهری بغیر باغ نمی تواند عنوان باغ را از املاک با مشخصات تصریح شده در قانون سلب نماید.

تبصره دو- ازبین بردن و تخریب سطوح چمن کاری، گلکاری و سایر گیاهان درفضای سبز عمومی مشمول تعرفه مصوب شورای شهر میباشد.

تبصره سه – کلیه املاک و اراضی که در اثر توسعه شهر در محدوده استحفاظی شهرها قرار می گیرند از حیث درختان و فضای سبز مشمول این قانون میگردد.

ماده 7 : (متن ماده 686 قانون مجازات اسلامی)

ماده 8: تشخیص باغ بودن املاک و اراضی موضوع بند 5 از ماده شش این قانون بعهده کمیسیون متشکل از یک نفر قاضی به انتخاب وزیر دادگستری، یک نفر نماینده شورای شهر، یک نفر نماینده فرمانداری، یک نفر نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و یک نفر نماینده فضای سبز شهرداری می باشد.

این تشخیص از تاریخ ابلاغ و ظرف 20 روز پس از آن توسط مالک با ذینفع قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد.

تبصره : نظر کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است نحوه ابلاغ نظریه کمیسیون مطابق قانون آئین دادرسی مدنی میباشد.

ماده 9: در تمام مواردیکه مالک مرتکب ملزم به جبران خسارت وارده می باشد مکلف است عوارض متعلقه را از بابت قطع یا خشکاندن یا انهدام درختان یا فضای سبز عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه مصوب به شهرداری پرداخت نماید و در مواردیکه قطع درخت یا تخریب فضای سبز با مجوز شهرداری صورت می گیرد، فقط ملزم به پرداخت عوارض متعلقه میباشد.

تبصره: تعیین خسارت قطع درخت با تخریب فضای سبز با جبران خسارت وفق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر به عهده کارشناسان شهرداری محل میباشد و مرجع قضایی وفق نظریه کارشناسان مزبور رسیدگی خواهد کرد و نحوه اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 10: تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغها به قطعات بزرگتر از 2000 مترمربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است ولی در صورت تفکیک یا تقسیم نیز باید سند ملک به همان صورت باغ یا زمین مشجر باقی بماند و قطع درخت در قطعات تفکیک شده بدون تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات این قانون ممنوع می باشد.

ماده 11: مالکین املاک و اراضی مشمول قانون مکلفند به ازاء درخت هایی که اجازه قطع آنها از طرف شهرداری(سازمان) صادر میشود در همان محل یا هر محلی که شهرداری تعیین کند در فصل مناسب و با رعایت و ضوابط نهال یا محیط بن حداقل ده سانتی متر غرس نمایند به نحوی که مجموع محیط بن نهالهایی که غرس میشود معادل محیط بن درختان قطع شده باشد علاوه بر کاشت نهالهای فوق پرداخت تعرفه عوارض قطع درخت میباشد در صورت تخلف مرتکب مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود چنانچه امکان غرس نهال به تعداد مقرر در همان محل نباشد مالکین مکلفند هزینه های جایگزینی درختان معوض را مطابق تعرفه مصوب شهرداری پرداخت نمائید.

ماده 12: گزارش ماموران شهرداری های مامور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری برای ماموران فضای سبز اقدام نموده و در پایان دوره به مامورین حکم ضابط دادگستری داده شود .

تبصره دو: به منظور افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی پرونده های مطروحه در دادگاه ازسوی شهرداری، دادگستری موظف است در کلانشهرها یک شعبه خاص جهت رسیدگی به این پرونده اختصاص دهد.

ماده 13: هرکس بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع یا موجب از بین رفتن درختان مشمول قانون و یا تخریب فضای سبز گردد علاوه بر پرداخت خسارت مطابق تعرفه مصوب شورای شهر در خصوص قطع درخت به حبس تا سه سال محکوم می شود.

ماده 14: در تمام جرایم ارتکابی، مرجع قضائی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت به جبران خسارت وارده بنا به درخواست شهرداری و اعاده وضعیت به حال سابق محکوم خواهد نمود.

ماده 15 : شهرداری ها موظفند ظرف مدت یک سال نسبت به تهیه و تنظیم شناسنامه باغات و فضای سبز سطح شهر اقدام نمایند و این شناسنامه میبایست هر 5 سال یکبار مورد بازبینی و تجدید قرار گیرد.

تبصره : شناسنامه اشجار به عنوان یک سند حقوقی تلقی می گردد.

ماده 16 : مامورین شهرداری برحسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با داشتن معرفی نامه و نمایندگانی از مرجع قضایی مستقر در شهرداری با سازمان پارکها وارد محل های مشمول این قانون شوند.

ماده 17: کارخانجات و مراکز صنعتی، کارگاهها مراکز خاکزا موظفند 25% از مساحت زمین را به فضای سبزمناسب اختصاص دهند و نگهداری درختان و فضای سبز ایجاد شده تابع مقررات این قانون میباشد. آئین نامه اجرایی مربوطه توسط کارگروه استانی تهیه و تنظیم میگردد.

ماده 18: مراکز آموزشی تا سطح آموزشگاه متوسطه موظفند 5% از فضای آموزشی را به ایجاد فضای سبز اختصاص دهند.

تبصره: نوسازی مدارس مسئول اجرای این بند میباشند.

ماده 19: بیمارستانها و مراکز دانشگاهی موظفند 30% از مساحت زمین را به فضای سبز اختصاص دهند.

ماده 20 : از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده 13 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه از بین بردن درختان و فضای سبز مشمول این قانون به هر نحو ممنوع است و قابلیت پیگیرد قضایی خواهد داشت.

ماده 21 : شهرداری ها مکلفند در موقع صدور پروانه ساختمانی وضعیت درختان سبز ملک را در پروانه ساختمانی مشخص نمایند و در هر حال صدور پروانه ساختمان در محدوده قانونی و حریم شهرها منوط به آن است که درصدی ازمساحت زمین به غرس نهال و ایجاد فضای سبز اختصاص داده شود.

تبصره : ضوابط این ماده در آئین نامه اجرایی قانون پیش بینی میشود.

ماده 22: مجموعه عوارض خسارتها و وجوه حاصل از اجرای این قانون در سرفصل جداگانه ثبت و صرف حفظ و گسترش فضای سبز میگردد.

ماده 23: مسئولین اجرای این قانون به عهده شهرداریهای است و در شهرهای که برابر ماده 84 قانون شهرداری سازمان پارکها و فضای سبز تاسیس شده یا میشود مسئولیت اجرای این قانون را عهده دار خواهد بود.

ماده 24: پس ازتصویب این قانون کارگروه فضای سبز هر شهر موظف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به تهیه ضوابط اجرایی این قانون اقدام نماید و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

ماده 25: پس از تصویب این قانون کارگروه های شهرستان ها موظفند نسبت به تهیه برنامه آموزشی به منظور افزایش آگاهی عمومی شهروندان در خصوص اهمیت حفظ و توسعه درختان و فضای سبز موجود و همچنین مفاد این قانون اقدام نموده و ظرف مدت شش ماه نسبت به ارائه این برنامه به کارگروه ملی جهت اجرای آن اقدام نمایید.

ماده 26 : از تاریخ تصویب این قانون، قوانین حفظ و گسترش مصوب سالهای 1352 و 1359 و همین قوانین ملی شدن جنگل و مراتع ، حفاظت محیط زیست و سایر قوانین و مقررات در قسمتهای مغایر لغو می گردد.

ماده 27 : آئین نامه های اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور حداکثر طرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب خواهد رسید.

 
آخرین اخبار شهرداری زارچ
فعالیت های عمرانی شهرداری زارچ
اخبار شورای اسلامی شهر زارچ

  

برگزاری جلسه با پرسنل فضای سبز شهرداری زارچ

برگزاری جلسه با پرسنل فضای سبز شهرداری زارچ

به منظوراستقبال از نوروز جلسه ای با حضور شهردار ، مسئول فضای سبز و پرسنل فضای سبز شهرداری برگزار شد. بهگزارش روابط عمومی شهرداری زارچ، به منظور آماده سازی فضای سبز شهری جلسه استقبال از نوروز با...
حضور گسترده مردم زارچ در مراسم راهپیمایی 22 بهمن

حضور گسترده مردم زارچ در مراسم راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مراسم راهپیمایی 22 بهمن با حضور اقشار مختلف مردم زارچ برگزار شد.  
افتتاح پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) در زارچ

افتتاح پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) در زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، به مناسبت دهه مبارک فجر بلوار پیامبراعظم (ص) به طول یک و نیم کیلومتر با حضور امام جمعه ، بخشدار ، شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر زارچ و دیگر مسئولین افتتاح شد. ...
شهردار زارچ در پیامی مردم را برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد.

شهردار زارچ در پیامی مردم را برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد.

بهگزارش روابط عمومی شهرداری زارچ، رضا رضایی شهردار زارچ به مناسبت 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی پیامی مردم را برای حضور پر شور وگسترده در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد .   متن پیام...
جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی میادین ورودی شهر زارچ

جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی میادین ورودی شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،یکی از دغدغه های موجود در ورودی های شهر زارچ برای استقبال از مردم و هموطنان ، چهره ناشایستی است که متاسفانه با وجود انبوهی از نخاله رقم می خورد لذا برای حل این موضوع...
دیدار مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان یزد با شهردار زارچ

دیدار مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان یزد با شهردار زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، مسئول و اعضای دبیرخانه کانون های فرهنگی ، هنری مساجد استان یزد با شهردار زارچ دیدار کردند.  
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

  به گزارش روابط شهرداری زارچ ، شهرداری زارچ در نظر دارد تعداد 1 دستگاه کامیون یخچالدارفوتون از طریق مزایده عمومی بشرح ذیل به فروش برساند. ردیف نوع...
نصب چراغ های LED  هشدار دهنده در میادین ورودی شهر

نصب چراغ های LED هشدار دهنده در میادین ورودی شهر

شهردار زارچ از نصب چراغ هایهشدار دهنده در میادین ورودی شهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، در راستای ایمنی بیشتر تعداد 1000 عدد چراغ هایهشدار دهنده در میادین ورودی شهر نصب شد. شهردار...

  

افتتاح پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) در زارچ

افتتاح پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) در زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، به مناسبت دهه مبارک فجر بلوار پیامبراعظم (ص) به طول یک و نیم کیلومتر با حضور امام جمعه ، بخشدار ، شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر زارچ و دیگر مسئولین افتتاح شد. ...
جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی میادین ورودی شهر زارچ

جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی میادین ورودی شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،یکی از دغدغه های موجود در ورودی های شهر زارچ برای استقبال از مردم و هموطنان ، چهره ناشایستی است که متاسفانه با وجود انبوهی از نخاله رقم می خورد لذا برای حل این موضوع...
نصب چراغ های LED  هشدار دهنده در میادین ورودی شهر

نصب چراغ های LED هشدار دهنده در میادین ورودی شهر

شهردار زارچ از نصب چراغ هایهشدار دهنده در میادین ورودی شهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، در راستای ایمنی بیشتر تعداد 1000 عدد چراغ هایهشدار دهنده در میادین ورودی شهر نصب شد. شهردار...
نصب 10 عدد تیر برق 12 متری در مسیر بلوار شهرک صنعتی زارچ

نصب 10 عدد تیر برق 12 متری در مسیر بلوار شهرک صنعتی زارچ

شهردار زارچ از نصب 10 عدد تیر برق در بلوار شهرک صنعتی زارچ خبر داد. بهگزارش روابط عمومی شهرداری زارچ، در راستای اجرای طرح های عمرانی شهرداری زارچ عملیات تیرگزاری جهت روشنایی مسیر بلوار شهرک صنعتی...
نصب 6 عددایستگاه اتوبوس در سطح شهر زارچ

نصب 6 عددایستگاه اتوبوس در سطح شهر زارچ

شهردار زارچ از نصب 6 عدد ایستگاه اتوبوس در سطح شهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،به منظور تامین رفاه حال شهروندان و همچنین زیبایی منظر شهری 6 عدد ایستگاه اتوبوس در سطح شهر شهر نصب...
بازدید ناظران فنی استانداری از پروژه های شهرداری

بازدید ناظران فنی استانداری از پروژه های شهرداری

 به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ناظران فنی استانداری یزد به همراه شهردار و کارشناسان عمرانی شهرداری از پرو.ژه های عمرانی در دست اقدام  شهرداری زارچ بازدید کردند.   ...
بازدید شهردار زارچ از پروژه لکه گیری معابر باغ رضوان

بازدید شهردار زارچ از پروژه لکه گیری معابر باغ رضوان

به گزارش روابط عمومی شهردرای زارچ ، روز گذشته رضایی شهردرای زارچ به همراه اقبالی کارشناس عمران از روند لکه گیری آسفالت باغ رضوان زارچ بازدید کردند.  
آغاز عملیات آسفالت معابر سطح شهر زارچ

آغاز عملیات آسفالت معابر سطح شهر زارچ

شهردار زارچ از آغاز عملیات آسفالت و لکه گیری معابر و کوچه های سطح شهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، با هدف ارتقای کیفی سطح معابر ، سهولت در عبور و مرور شهروندان و وسایل نقلیه عملیات...

  

برگزاری اولین جلسه کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی شهر زارچ

برگزاری اولین جلسه کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، اولین جلسه کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی شهر زارچ با حضور امام جمعه ، بخشدار ، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر زارچ در محل شهرداری زارچ برگزار شد. ÂÂ...
عضو علی البدل شورای شهر زارچ به جمع اعضای اصلی پیوست

عضو علی البدل شورای شهر زارچ به جمع اعضای اصلی پیوست

در سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی زارچ آقای محمد رضا کریمی با قرائت سوگند به عنوان عضو اصلی شورای شهر تحلیف شد. بهگزارش روابط عمومی شهرداری زارچ، در پی انتخاب رضا رضایی زارچی ریس شورای شوراي اسلامی...
برگزاری نشست مشترک شورا های اسلامی سابق زارچ

برگزاری نشست مشترک شورا های اسلامی سابق زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، با هدف بهره گیری از تجارب و استفاده از نظرات و پیشنهادات شوراهای اسلامی ادوار نشست مشترک اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر با با شورا های اسلامی سابق یرگزار شد. ...
برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر زارچ

برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، مراسم تحلیف و انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر زارچ با حضور فرماندار ، معاونین فرماندار و بخشدار زارچ برگزار شد. در این مراسم پس از تشکیل هیات رئیسه سنی و ادای...
نشست اعضای شورای اشلامی شهر زارچ با شهردار و پرسنل شهرداری

نشست اعضای شورای اشلامی شهر زارچ با شهردار و پرسنل شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،به مناسبت آغار سال جدید نشست اعضای شورای اسلامی شهر زارچ با شهردار و پرسنل شهرداری برگزار شد. در این نشست رئیس شورای اسلامی شهر ضمن تبریک سال جدید از زحمات رضا...
دومین دیدار مردمی شهردار و شورای اسلامی شهر زارچ با مردم در سال جاری

دومین دیدار مردمی شهردار و شورای اسلامی شهر زارچ با مردم در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،اعضای شورای اسلامی و شهردار زارچ در راستای پاسخ به سوالات شهروندان معزز و نیز ارائه گزارش از عملکرد شورا و شهرداری در دیدار مردمی در مسجد ابوالفضل سرچشمه(ع)...
دیدار مردمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مردم زارچ

دیدار مردمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مردم زارچ

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،اعضای شورای اسلامی و شهردار زارچ در راستای پاسخ به سوالات شهروندان معزز و نیز ارائه گزارش از عملکرد شورا و شهرداری در دیدار مردمی در مسجد صاحب الزمان (عج) حضور پیدا...
تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا

تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شورا

به مناسبت روز شورا ها از اعضای شورای اسلامی شهر زارچ تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شوراهای اسلامی با حضور امام جمعه ، بخشدار و شهردار از اعضای محترم...
محتوای باکس 4
کلیه حقوق این وب سایت برای شهرداری زارچ محفوظ می باشد طراحی و اجرا شرکت فاراب رایانه یزد - (A.V.Z)