آگهی مزایده عمومی نوبت دوم چاپ
نوشته شده توسط admin   
شنبه 06 مهر 1398 ساعت 11:07

alt

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،شهرداری زارچ در نظر دارد با توجه به مجوز شمار 869 مورخ1398/04/23/شورای اسلامی شهر زارچ یک دستگاه کامیون یخچال دار فوتون از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان محترم (اشخاص حقوقی و حقیقی )می توانند از روز شنبه مورخ 1398/07/13لغایت شنبه 1398/07/20 نسبت به بازدید و اخذ اسناد شرکت در مزایده عمومی به آدرس ذیل مراجعه نماید

ضمنا شهرداری در رد یا تائید پیشنهادات مختارر می باشد

آدرس : بلوار شهید صدوقی شهرداری زارچ

تلفن های تماس : 35275503 و 35275502 امورمالی داخلی 106

آخرین به روز رسانی در شنبه 06 مهر 1398 ساعت 11:42